PRIVACYBELEID

 

INLEIDING

De Smalfilm- en Videoclub Lumière te Eindhoven, (hierna aan te duiden met FILMERSCLUB LUMIERE) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de FILMERSCLUB LUMIEREdan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De FILMERSCLUB LUMIERE houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de FILMERSCLUB LUMIERE hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle online- en offline systemen van de FILMERSCLUB LUMIERE waarin persoonsgegevens voorkomen.

WETTELIJKE KADERS

De FILMERSCLUB LUMIERE is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

De FILMERSCLUB LUMIERE is gebonden aande Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming.

DEFINITIES

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.

UITGANGSPUNTEN

De FILMERSCLUB LUMIERE gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van

betrokkenen. De FILMERSCLUB LUMIERE houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID, TRANSPARANTIE

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze

verwerkt.

GRONDSLAG EN DOELBINDING

De FILMERSCLUB LUMIERE zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk

omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens

worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

DATAMINIMALISATIE

De FILMERSCLUB LUMIERE verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf

bepaalde doel. De FILMERSCLUB LUMIERE streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden

minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens

kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

De FILMERSCLUB LUMIERE gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo

worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen  met een geheimhoudingsplicht en voor

het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de FILMERSCLUB LUMIERE voor passende

beveiliging van persoonsgegevens.

DELEN MET DERDEN

De FILMERSCLUB LUMIERE deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve met NB’80 en NOVA voor het voerenvan de NOVA-ledenadministratie.

SUBSIDIARITEIT

Het principe van subsidiariteit houdt in dat de FILMERSCLUB LUMIERE zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens  noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

PROPORTIONALITEIT

De FILMERSCLUB LUMIERE zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

De FILMERSCLUB LUMIERE honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van FILMERSCLUB LUMIERE op 24 mei 2018